Une 22 vjeçare dhe takohem here pas here me nje 60 vjeçar; Nuk jam e sigurt a jam

Une 22 vjeçare dhe takohem here pas here me nje 60 vjeçar; Nuk jam e sigurt a jam duke..`

Jam e re dhe nuk jam në lidhje ser ioze me “plakun”, por ashtu kohë pas kohe ne tak ohemi dhe e pranoj se kohën më të bukur ma dhu ron ai.Ne u takuam ras tës isht pasi që unë e bl eva një qenush të vogël dhe dola ta she tis në park dhe aty ne u ta kuam pasi edhe ai rre gull isht po dilte aty për shet itje. Qsh në herën e parë ai disi m`u duk tërh eqës dhe deri sa një mb rem je ne bis edon im ai me pyeti se a kam të da shur apo jam vetëm. Krejt pa pri tur ai më kapi nga be li me dorën e tij dhe nuk e lar gon te..LEXO ME TEPER DUKE E HAP REK LAMEN ME P0SHTE

Aty filloi e tëra dhe pas disa ditëve ai më ft.oi në ba.nesën e tij ta shihja maç.okun e tij. Sa h.yra bre.nda fi.ll.ova ta kërkoj m.aço.kun, por ai nuk ishte a.skund; E pyeta ku është apo më ke gë.njy.er?-Ai më tha se nuk të kam gë.njy.er, por eja në dh.om.ën tjetër ta tre.goj! Hyra aty duke e pye.tur: ku është dhe ai më tha vërtet e d.on ta shohësh ma.çok.un tim dhe unë e pa dja.ll.ëz.uar i thash PO! LEXO ME TEPER DUKE E HAP REK LAMEN DHE MERR KON.TAKTlN

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *