Nga Prizreni: E dua nje djale te ndershem e poz.itiv. Te jete i sjellshem dhe Fer, ashtu si jam edhe vet

Nga Prizreni: E dua nje djale te ndershem e poz.itiv. Te jete i sjellshem dhe Fer, ashtu si jam edhe vet

Jam shumë inteligjente edhe e butë. Ele.ganca është natyra ime. Edhe mua më pëlqen të vesh fus.tane. Por kjo nuk më nda.lon të ngjitem dhe të she.tit malet. Do.bës.itë e mia janë macet dhe çokollata e ze.zë Më pë.lqen të udhëtoj dhe të shoh vende të reja. Në kohën time të lirë më pë.lqen të shkoj në pi.shinë dhe të ngas biçi.kletën! Me pel.qen te ke.rcej, por gjithashtu më pë.lqen val.lë.zimi..LEXO ME TEPER DUKE E HAP REK LAMEN ME P0SHTE

Unë dhe familja ime jemi shumë të af ërt, në të njëjtën kohë ndë rtojmë mar rëd hënie të mira me m iqtë – ndonjëherë takohemi, por shpesh flasim në tel efon dhe mbës hte sim njëri-tjetrin nëse është e nevo jshme.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *