Vαjza e ρasur ka nje haII: Mbaj 4 bυrra me rroge, seρse jam e

Vαjza e ρasur ka nje haII: Mbaj 4 bυrra me rroge, seρse jam e ..

Kam katër të dashur të rregullt. Asnjëri nga ata nuk fiton më shumë se 60 mijë dollarë në vit. Më i madhi është 36, ndërsa të tjerët janë 26, 27 dhe 31 vjeç. Jemi të gjithë të lirë të dal im me njerëz të tjerë, këtë ua kam bërë të q artë. I pres të katërt të kal ojmë festat bashkë. Më pre zant onin miqtë, ose njih esha përmes apli ka cionev e. Më dukej e papë rshta tshme t’u pr opo zoja pagesë këtyre njerëzve në kë mbim të një sh ërbimi shumë spe cif ik dhe prandaj u fu ta në nje fa qe in tern eti..LEXO ME TEPER DUKE E HAP REK LAMEN ME P0SHTE

Takimi im i parë me një e sk ortë ishte për festën e fejesës së një mikes sime. U njoha me një djalë në sa jt, ishte 29 a 28 vjeç. Muzikant. Erdhi me mua dhe pastaj pi më diç ka në një bar në tarr acë. Më pas shkuam në shtëpinë time. Nuk përfundoi në një li dhje. Ishte më tepër s ek s për një natë. Mund t’i dalloj pr ofi let e njerëzve shumë rom ant ikë ose shumë mate rial istë. Përshembull ata që thonë se u pëlqejnë d arkat me qirinj dhe tr ënd afila pë rpi qem t’i shm ang. Po ashtu edhe ata që kanë shuma fi kse parash për aktiv ite te të përcaktuara. Më ka ndodhur një herë që të më pë rd orin për para. Pas disa takimesh, ai filloi të kër kon te gjëra shumë sp eci fike. Unë vetë jam shumë bujare, por kërkesat e tij më bënin të ndih es ha si një ba nko mat dhe jo sikur po ndër tonim një m iqë si bashkë. Es kor ta ime e parë ishte 27 vjeç dhe me të u tregova e sinqertë.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *