Vajza shqiptare del natën e å.rmåtosur, banorët të tm.êrruar k.eq dhe…

Një n.gja.rje aspak e zako.ntë r.ap.o.rt.ohet nga Lezha! Prej disa ditësh tashmë, ban.orët an.k.oh.en se një v.aj.zë, ide.nt.iteti i së cilës nuk dihet, del në orët e vona të na.tës, me njëa.r.më në d.orë! E reja sh.ëtit mea.r.mën e fto.h.të duke e lë.vizur sa la.rt e po.shtë, në një prej l.a.gjeve të Lezhës. Ban.orët, të cilët nd.i.hen të fr.ik.ë.suar kanë bërë edhe një de.n.on.cim në p.o.lici, ndërsa Top Channel ka pu.bli.kuar edhe pa.m.jet e m.a.rra nga disa ka.me.ra si.gu.rie pr.anë kësaj rr.uge. JU FT.OJM TE SHT.YPNI VID.EON ME POS.HT ku shkruan SP.0N.SORED

Va.j.za, e ve.sh.ur me një xh.u.p të gjatë deri në fund të këm.b.ëve dhe me k.ap.uçin e vënë në k.o.kë, pasi ecën disa hapa n.xj.errar.m.ën nga xhepi dhe fillon të lëv.izë dorën për lart, nd.a.lon një moment dhe më pas ul a.r.më.n e nis të eci sërish. Fatmirësisht në rrugë nuk ndo.dh.eshin njerëz të tjerë, ndërsa pa.m.jet janë tejet shq.et.ësuese. Po.lic.ia ka k.r.yer kon.trolle gjatë mbrëmjes së djeshme, për ta ‘k.a.pur në pr.i.të’, por që.ll.uan pa fat. JU FT.OJM TE SHT.YPNI VID.EON ME POS.HT ku shkruan SP.0N.SORED

 

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *